دوره و شماره: دوره 20، شماره 114، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 1-104 

مقاله پژوهشی

روش نوین شبیه‌سازی مخازن نفتی شکاف‌دار ناهمگن با اکلیپس

صفحه 76-81

10.22034/ijche.2021.251252.1056

عباس هاشمی زاده؛ مهدی فدایی؛ علیرضا دولتیاری