دوره و شماره: دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399 
مروری بر کاتالیست‌های برپایۀ ایروژل‌های سیلیکایی

صفحه 49-69

طاهر یوسفی امیری؛ حسن برگزین؛ جعفرصادق مقدس