دوره و شماره: دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-87 
جذب سطحی والریک‌اسید از محیط آبی به‌وسیلۀ کربن فعال

صفحه 19-32

حدیثه معصومی؛ رضا جمشیدیان؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ بهروز عباسی سورکی