دوره و شماره: دوره 19، شماره 109، خرداد و تیر 1399، صفحه 1-101 

مقاله مروری

‌‌مروری بر سورفکتانت های‌ زیستی: مشخصه سازی و کاربردها

صفحه 6-26

غزاله فریدی زاد؛ الهام عبداله زاده شرقی