عملکرد تالاب مصنوعی در حذف کادمیم و سرب از فاضلاب نفتی با گیاه وتیور

نویسندگان

چکیده

ازآنجا‌که در منطقه خوزستان، فاضلاب‌های مختلف صنعتی حاوی فلزات سنگین تولید می‌شود، این تحقیق به‌منظور بررسی کارایی سیستم تالاب مصنوعی با گیاه وتیور، جریان عمودی در حذف سرب و کادمیم از فاضلاب صنعتی انجام شده است. در این تحقیق از محیط کشت‌هایی به قطر 60 و ارتفاع 100 سانتی‌متر استفاده شده است. غلظت ورودی کادمیم و سرب فاضلاب به سامانه، به ترتیب، 20 و 50 میلی‌گرم بر لیتر است. در این تحقیق اثر دو عمق 45 و 70 سانتی‌متری و نیز زمان‌ماند 5، 10 و 15 روز، کارآیی حذف، عامل انباشت زیستی و انتقال در سه تکرار به‌ صورت آزمون دانکن بررسی شد. مطابق نتایج غلظت فلزات سرب و کادمیم، انباشت این دو فلز در اندام زیرزمینی، بیشتر از اندام هوایی است که می‌تواند به دلیل تحرک کم این عناصر از ریشه به اندام هوایی باشد. همچنین، شاخص انتقال کادمیم بیشتراز سرب است که بیانگر توانایی بالای انتقال این فلز در گیاه به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Artificial Wetland Performance in Removal of Cadmium and Lead from Oil Effluent with Vetiver Plant