دوره و شماره: دوره 10، شماره 58، آذر و دی 1390 
جریان چند مکانیزمی در تزریق گاز طبیعی به مخازن گاز میعانی شکافدار - مدل ترکیبی

ابوالقاسم کاظمی‌نیاکرانی؛ شهاب گرامی؛ سیروس قطبی؛ عبدالنبی هاشمی


افزایش بازدهی در مدل یک هیدروسیکلون

حسن رحیم زاده؛ بهار فیروزآبادی؛ محمد موری زاده


ارزیابی و تخمین ضرایب انتشار آلاینده‌های گازی در واحدهای تولید گاز و گاز مایع

داود کاه‌فروشان؛ اسماعیل فاتحی‌فر؛ علیرضا معصومی؛ محسن صفاریان؛ مسعود متین‌فر؛ نعمت‌اله جعفرزا