دوره و شماره: دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390 
معادلة حالت، شبیه‌سازی، راکتور سنتز متانول، رابطه سینتیکی، کاتالیزگر، ناهمگن

اکرم کاظم زاده؛ علی اکبر بابالو؛ عباس آقایی نژاد میبدی؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی


مروری بر ترکیب و برخی خواص بتن‌های خودتراکم

سعید بختیاری؛ علی اله وردی؛ علی‌اکبر رمضانیانپور؛ طیبه پرهیزکار؛ مازیار رییس‌قاسمی