دوره و شماره: دوره 8، شماره 42، مهر و آبان 1388 
تهیه نانوذرات طلا با استفاده از ال-آلانین و پایدارکردن آنها با کیتوسان

داود زارع؛ عظیم اکبرزاده؛ شهرام تنگستانی نژاد؛ مجید مقدم؛ رحمت اله رحیمی؛ نسیم برارپور