دوره و شماره: دوره 8، شماره 41، مرداد و شهریور 1388 
بررسی پارامترهای مؤثر بر اندازه قطره در ظروف اختلاط همزن دار

حسین ابوالقاسمی؛ مریم ظاهری؛ محمد قنادی مراغه؛ پریسا ظاهری