بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لوله ای سیستمهای تهویه مطبوع

نویسندگان

چکیده

باتوجه به مساله کاهش مصرف انرژی سیستمهای تهویه‌مطبوع، استفاده از مبادله‌کن‌های لوله‌گرمایی، روشی است که در این آزمایشات انتخاب شده است. مبادله‌کن‌های لوله‌گرمایی به عنوان پیش‌سردساز و پیش‌گرمساز به کار می‌روند. لولههای گرمایی به خاطر هدایت حرارتی خیلی بالا، به صورت اختلاف دمای کم بین بخش تبخیرکننده و قسمت چگالنده دارای اهمیت بسزایی است.مورد دیگری که شاید به همین اندازه قابل توجه باشد، فقدان هر نوع پمپ و یا منبع قدرت اضافی جهت انتقال حرارت از چشمه حرارتی به حفره حرارتی است. استفاده از این سیستمها در تبخیرکننده مبادله‌کن 10 تا 15 درصد و در چگالنده آن 40 تا 65 درصد بهینه‌سازی انرژی خواهد داشت. عملکرد مناسب یک مبادله کن لوله گرمایی به عوامل مختلفی از جمله افت فشار در مبادله کن بستگی دارد. در این تحقیق با ساخت یک مبادله کن لوله گرمایی ترمو سیفونی به صورت تجربی وتئوری به بررسی افت فشار در مبادله کن گرمایی پرداخته و مقادیر تجربی با نتایج به دست آمده از روشهای مختلف مقایسه شده اند.

کلیدواژه‌ها