دوره و شماره: دوره 8، شماره 39، فروردین و اردیبهشت 1388