شبیه‌سازی توزیع کننده مایع لوله‌ای درون برج‌های پرشده با آکنه‌های ساختاریافته توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی