دوره و شماره: دوره 13، شماره 77، بهمن و اسفند 1393