دوره و شماره: دوره 13، شماره 73، خرداد و تیر 1393 
اثر افزودنی‌ها بر قابلیت عبور نور در شیشه سرامیکهای میکائی

ملیحه قاسم‌زاده؛ علی نعمتی؛ احمد نوزاد گلی کند؛ سعید باغشاهی؛ زهره هم نبرد