دوره و شماره: دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393 

تحلیل داده‌های تولید در مخازن هیدروکربوری: مطالعه مروری

فروزان صادقی؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ محمدحسین حیدری سورشجانی


شبیه‌سازی CFD جداکننده گاز – ذره مارپیچی

مبین صفایی راد؛ سیدحسن هاشم آبادی؛ پریسا نوری‌اصل


تأثیر فلوئور در خوردگی تجهیزات کوره و تشکیل کورد در شیشه مذاب

علی آراسته نوده؛ آِیلا حضرت حسینی؛ فاطمه وحیدیان؛ احمد فرزادگان


روش‌های تجربی اندازه‌گیری چگالی و گرانروی محلول‌های آمین و حلال‌های مایع و مدل‌سازی داده‌های تجربی

محمد شکوهی؛ سیده آرامش طاهری‌محمد آبادی؛ مهدی وحیدی؛ امیرحسین جلیلی؛ مسیح حسینی‌جناب