دوره و شماره: دوره 12، شماره 71، بهمن و اسفند 1392 
تعیین شرایط بهینه تولید شربت قند از دانه‌های جارو و شبیه‌سازی آن با شبکه عصبی و تولید اتانول دراین شرایط

امیرحسین قربان فرحی؛ قاسم نجف‌پور؛ علی‌اصغر قریشی؛ مهسا نریمانی؛ مجتبی معصومی؛ مهری اصفهانیان