دوره و شماره: دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392 
بررسی عوامل مؤثر در شیرین‌سازی گاز مایع

علی صمدی افشار؛ سیدرضا هاشمی؛ محسن میری؛ پرویز ستایشی حق


استفاده از واکنش بسپارش تراکمی فوم پلی یورتان برای طراحی سامانه ترمز یک خودروی شیمیایی

امیر جنگی زهی؛ سعید پورمهدیان؛ پیام سمساریلر؛ محمدعلی اطمینانی اصفهانی؛ عبدالکمال دوردی نژاد کر؛ غلامرضا پیرچراغی