دوره و شماره: دوره 9، شماره 47، خرداد و تیر 1389 
صنعت آمونیاک: چالش‌های پیش‌رو و آینده

مهناز سلطانی حسینی؛ رضا درخشان فر؛ ایرج ناظران