دوره و شماره: دوره 9، شماره 48، خرداد و تیر 1389 
ارزشیابی روش‌های سنتز و کاربردهای نانولوله‌های دی اکسید تیتانیم

عباس والی؛ جعفرصادق سلطان محمدزاده؛ علی اکبر بابالو؛ علی گودرزی؛ ئاروین عطاردی


فرایند جفت شدن اکسایشی متان: چالشی برای دستیابی به بهره بیشتر

علی اکبری ساعی؛ سیدمحمود موسوی صفوی؛ نرمین نرمین بهرامی آده


بررسی تأثیر فشار و نحوة گرمایش بر عملکرد برج واکنشی گوگردزدایی با هیدروژن

حمید رضا مهدی‌پور؛ مهدی محمدی؛ جواد علایی؛ مرتضی تاجریان؛ سعید بروجردی