دوره و شماره: دوره 18، شماره 103، خرداد و تیر 1398 

مقاله مروری

شبیه‌سازی دوبعدی هتروژن راکتور کاتالیستی تبدیل متان با بخار آب

صفحه 32-40

علیرضا خواجه امیری؛ مائده خواجه امیری