ارزیابی خطر مواجهه با مواد شیمیایی به روش نیمه‌کمی خطر(مطالعه موردی: کارخانه لاستیک‌سازی خودرو)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی سهند

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهر

چکیده

در این مقاله، خطر مواد شیمیایی موجود در یکی از صنایع تولید تایر خودرو با استفاده از روش ارزیابی نیمه‌کمی خطر، بررسی شده­ است. این پژوهش بر اساس الگوی ارائه‌شده به وسیله دپارتمان بهداشت حرفه­ای سنگاپور برای ارزیابی خطر ناشی از مواد شیمیایی در کارخانه، انجام شده است. نتایج نشان داد که کارکنان بررسی‌شده در این مطالعه، با 28 ماده شیمیایی مختلف در تماس هستند که سه ماده شیمیایی بنزن، وینیل کلراید و حلال 410 خطر بسیار بالا دارند. ماده وینیل کلراید در واحدهای بنبوری، اکسترودر و
سمنت­زنی، ماده بنزن در واحد اکسترودر و ماده حلال 410 در واحدهای اکسترودر، پخت و بازرسی استفاده شده که با توجه به بالا بودن سطح خطر این مواد شیمیایی، باید هرچه سریع­تر اقدامات اصلاحی در کارخانه هدف انجام شود تا سلامت کارکنان در خطر نباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical Exposure Risk Assessment Using Semi-Quantitative Risk Assessment Method (Case Study: Automobile Tire Manufacturing Factory)

نویسندگان [English]

  • D. Kahforoushan 1
  • P. Mashkouri 2
  • M. Mohammadi 1
1 Sahand University of Technology
2 Islamic Azad University, Ahar Branch
چکیده [English]

In this paper, the risk of chemicals existing in one of the automobile tire manufacturing industries has been investigated using a semi-quantitative risk assessment method. This research is based on the pattern which is provided by the Singapore professional health department to assess the risk of chemicals in the factory. The results showed that the tested employees in this study are in contact with 28 different chemicals. Among these chemicals, benzene, vinyl chloride and solvent 410 are at very high risk. Vinyl chloride is used in units of banbury, extruder and semenzeni. Benzene is used in extruder unit and solvent 410 is used in extruder, baking and inspection units. Due to the high-level risk of these chemicals, safety measures should be taken into account in targeted factory as soon as possible to safeguard employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • Automobile Tire Manufacturing Factory
  • Chemicals
  • Toxicity

 

[1]       Henry, J. M., McDermott, H. J., "Air monitoring for toxic exposure", 2th Ed, John Wiley & Sons, Inc; p. 37, (2004).
[2]       Phillip, L. W., Robert, C. J., Stephen, M. R., "Principles Of Toxicology: Environmental and Industrial Applications", 2th Ed ,Wiley-Interscience Publication, p. 26, (2000).
[3]       Ryan, R., "Toxicology Desk Reference: The Toxic Exposure & Medical Monitoring Index", Routledge, (2019).
[4]         Edelstein, M., "Contaminated communities: Coping with residential toxic exposure", Routledge, (2018).
[5]         Gupta, P., "General Principles of Toxicology", in Concepts and Applications in Veterinary Toxicology: Springer, pp. 1-26, (2019).
[6]      الهیاری، ت.، "تجزیه و تحلیل ریسک و ارزیابی آن در فرایندهای شیمیایی"، فناوران، (1385).
[7]      فلکی، ف.، فرشاد، ا.، "کتاب درسی بهداشت عمومی: ایمنی مواد شیمیایی"، چاپ سوم، ارجمند، (1386).
[8]      حق‌شناس، م.، "ایمنی و بهداشت کار در استفاده از مواد شیمیایی"، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت، مرکز سلامت محیط و کار، اردیبهشت (1393).
[9]         WHO, "Environmental Burden of Disease Series 1", Geneva: World Health Organization, (2000).
[10]    جهانگیری، م.، جلالی، م.، سعیدی، چ.، محمدپور، ح.، مردی، ح.، مهرعلی‌پور، ج.، "ارزیابی ریسک مواجهه شغلی با مواد شیمیایی به ­منظور ارائه راه­کارهای کنترلی (مطالعه موردی در یک صنعت فوم پلی اورتان)"، فصلنامه علمی تخصصی طب کار، دوره پنجم، شماره چهارم، صفحه
33-41، زمستان (1392).
 
[11]      Neely, W. B., "Environmental Exposure From Chemicals: Volume I", CRC Press, (2018).
[12]    حیدرى، م.، امیدوارى، م.، محمد فام، ا.، "ارائه مدل ارزیابى خطر بهداشتى تماس با مواد شیمیایى در صنایع نفت و گاز (مطالعه موردى: منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس)"، فصلنامه بهداشت و ایمنى کار، جلد 3، شماره 4، زمستان (1392).
[13]    سازمان بین­المللی کار، "راهنمای روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه­ای"، سال (2014).
[14]    میرزائی، خ.، "پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه‌نویسی"، تهران، جامعه‌شناسان، سال (1388).
[15]      Occupational Health Department, "Guidelines for risk Assessment of occupational exposure to harmful chemicals", Ministry of Man Power and Occupational Health Department of Singapore, (2005).
 
[16]    گلبابایی، ف.، اسکندری، د.، رضازاده آذر، م.، جهانگیری، م.، رحیمی، ع.، شاه‌طاهری، ج.، "ارزیابی خطر بهداشتی مواجهه با آلاینده­های شیمیایی با تأکید بر خطر ابتلا به سرطان خون در یک صنعت پتروشیمی"، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 9، شماره 3، پاییز (1391).
[17]      Crump, K. S., "Risk of benzene-induced leukemia predicted from the Pliofilm cohort", Environ Health Perspect, Vol 104, Supplement 6, (1996).
[18]      Rinsky, R., "Benzene and Leukemia: An Epidemiologic Risk Assessment", Environmental Health Perspective, Vol. 82, pp. 189-191, (1989).
[19]    عطارچی، م.، امینیان، ا.، دولتی، م.، "بررسی سطح آنزیم‌های کبدی در کارگران مواجهه‌‌یافته با بخارات وینیل ‌کلراید در مجتمع‌های پتروشیمی"، فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره 16، شماره 1، صفحه 27-23، بهار (1385).