مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج مواد مؤثره از گیاه بوقناق با استفاده از سیال فوق بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

2 استادیار مهندسی شیمی، گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

بیش از سه دهه است که سیالات فوق ­بحرانی بهعنوان یک محیط مناسب برای استخراج معرفی شده است. دیاکسید کربن فوق بحرانی بهدلیل ارزانی، سمی نبودن، اشتعال ناپذیری، سازگاری با محیط زیست و انجام عملیات استخراج در دماهای پایین، از متداول‌ترین سیالات فوق بحرانی مورد استفاده است. دمای پایین بحرانی دی­اکسید ­کربن، باعث استفادۀ گسترده از آن بهعنوان حلال مناسب برای مواد حساس به دما مثل مواد غذایی و دارویی شده است. در این پژوهش با استفاده از دی‌اکسید­ کربن فوق بحرانی استخراج ترکیبات مؤثرۀ گیاه بوقناق بررسی شد. در این راستا آزمایش­هایی در فشار عملیاتی (110، 130 و 150 بار)، دمای (35، 40 و 45 درجۀ سلسیوس)، زمان (30، 50 و 70 دقیقه) و اندازۀ ذرات (075/0، 1/0 و 2/0 میلیمتر) با استفاده از طراحی آزمایش به‌روش تاگوچی در نرمافزار مینیتب طراحی و انجام شد. بیشترین راندمان در شرایط عملیاتی دما 40 درجۀ سانتیگراد، فشار 150 بار، اندازۀ ذره 075/0 میلیمتر و زمان 50 دقیقه به دست آمد. هم‌چنین با استفاده از داده‌های تست GC-MS بیشترین مادۀ سنتزشده Di Iso Octyl Ester است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study Extraction Active Ingredients of Eryngium Billardieri Using Supercritical Carbon Dioxide

نویسندگان [English]

  • M. BORNAS 1
  • N. Esfandiari 2
1 M. Sc. Student of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
2 Assistant Professor of Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
چکیده [English]

Recently, supercritical fluids have been introduced as a suitable environment for extraction. Supercritical carbon dioxide is one of the most commonly used supercritical fluids due to its cheapness, toxicity, inseparability, environmental compatibility, and extraction operations at low temperatures. Low critical temperatures of carbon dioxide have led to its widespread use as a suitable solvent for temperature-sensitive substances such as food and pharmaceuticals. In this study, using supercritical carbon dioxide, extraction of active compounds of Eryngium Billardieri was investigated. In this regard, experiments were conducted on operating the pressure (110, 130 and 150 times), temperature (35, 40 and 45 °C), time (30, 50 and 70 minutes), and the particle size (0.075, 0.1, and 0.2 mm) using Taguchi design in Minitab software. The highest efficiency was obtained under operating conditions of 40 °C, the pressure of 150 bar, the particle size of 0.075 mm, and the time of 50 minutes. Also, using GC-MS test data, the most synthesized material is Di Iso Octyl Ester.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supercritical Fluid Extraction
  • Carbon Dioxide
  • Eryngium Billardieri
  • Active Ingredient
[1]        Dias, A. L. B., de Aguiar, A. C., Rostagno, M. A., "Extraction of natural products using supercritical fluids and pressurized liquids assisted by ultrasound: Current status and trends", Ultrason. Sonochem. Vol. 74, pp. 105584, (2021).
[2]        Ahangari, H., King, J. W., Ehsani, A., Yousefi, M., "Supercritical fluid extraction of seed oils – A short review of current trends", Trends Food Sci. Technol. Vol. 111, pp. 249-260, (2021).
[3]        Esfandiari, N., "Production of micro and nano particles of pharmaceutical by supercritical carbon dioxide", The Journal of Supercritical Fluids, Vol. 100, pp. 129-141 (2015).
[4]        Sampatrao, D. M., Kabir, D., "Supercritical Fluids in Separation and Purification: A review", Mater. Eng. Technol. Vol. 2, pp. 463-484, (2019).
[5]        Porto, C. D., Natolino, A., "Supercritical fluid extraction of polyphenols from grape seed (Vitis vinifera): Study on process variables and kinetics”, J. Supercrit. Fluids Vol. 130, pp. 239-245, (2017).
[6]        Liu, J., Ji, F., Guo, W., Yang, M., Zhang, F., Liu, Y., "Determination of garlic phenolic compounds using supercritical fluid extraction coupled to supercritical fluid chromatography/tandem mass spectrometry", J. Pharm. Bio. Anal. Vol. 159, pp. 513-523, (2018).
[7]        Li, J., Zhang, X., Liu., "Supercritical carbon dioxide extraction of Ganoderma lucidum spore lipids", LWT, Vol. 70, pp. 16-23, (2016).
[8]        Cruz, P. N., Reis, P. M. C. L., Ferreira, S. R. S., Masson, M. L., Corazza, M. L., "Encapsulation of yacon (Smallanthus sonchifolius) leaf extract by supercritical fluid extraction of emulsions", J. Supercrit. Fluids Vol. 160, pp. 104815, (2020).
[9]        Kayathi, A., Chakrabarti, P. P., Bonfim-Rocha, L., Cardozo-Filho, L., Jegatheesan, V., "Selective extraction of polar lipids of mango kernel using Supercritical Carbon dioxide (SC–CO2) extraction: Process optimization of extract yield/phosphorous content and economic evaluation", Chemosphere, Vol. 260, pp. 127639, (2020).
[10]      Esfandiari, H., Honarvar, B., Esfandiari, N., "Experimental Study of Extraction of Valuable Materials of Carob Plant with Use of Supercritical Fluid Combined with Ultrasonic Waves", J. Iran. Chem. Eng.Vol. 109, pp. 37-49, In Persian (1399).
[11]      Kasraei, M., Esfandiari, N., Honarvar, B., "Experimental Study Extraction Oil from Francoeuria Undulata Using Supercritical Carbon Dioxide", J. Iran. Chem. Eng. Vol. 110, pp. 33-41, In Persian (2020).
[12]      Vaeli, N., Honarvar, B., Esfandiari, N., Arab Aboosadi, Z., "A laboratory study on extracting active ingredients from scrophularia striata boiss using ultrasound-assisted supercritical fluid extraction technique", South African J. Chem. Eng. Vol. 35, pp. 111–117, (2021).
[13]      Sodeifian, G. H., Sajadian, S. A., Ardestani, N. S., "Experimental optimization and mathematical modeling of the supercritical fluid extraction of essential oil from Eryngium billardieri: Application of simulated annealing (SA) algorithm", J. Supercrit. Fluids Vol. 127, pp. 146-157, (2017).
[14]      Sodeifian, G. H., Ardestani, N. S., Sajadian, S. A., Moghadiamian, K., "Properties of Portulaca oleracea seed oil via supercritical fluid extraction: Experimental and optimization", J. Supercrit. Fluids Vol. 135, pp. 34–44, (2018).
[15]      Santos, K. A., da Silva, E. A., da Silva, C., "Supercritical CO2 extraction of favela (Cnidoscolus quercifolius) seed oil: Yield, composition, antioxidant activity, and mathematical modeling", J. Supercrit. Fluids Vol. 165, p. 104981, (2020).
[16]      Ferrentino, G., Morozov, K., Mosibo, O. K., Ramezani, M., Scampicchio, M. "Biorecovery of antioxidants from apple pomace by supercritical fluid extraction", Journal of Cleaner Production Vol. 186 p. 253-261, (2018).
[17]      Liu, X. -Y., Ou, H., Gregersen, H., "Ultrasound-assisted supercritical CO2 extraction of cucurbitacin E from Iberis amara seeds", Ind. Crops Prod. Vol. 145, p. 112093 (2020).
[18]      Rebolled, S., González-San José, M. L., Sanz, M. T., Beltrán S., Solaesa, A. G., "Bioactive Compounds of a Wheat Bran Oily Extract Obtained with Supercritical Carbon Dioxide", Foods Vol. 9, p. 625, (2020).
[19]      Semenoglou. I., Eliasson. L., Uddstål. R., Tsironi. T., Taoukis. P., Xanthakis, E., "Supercritical CO2 extraction of oil from Arctic charr side streams from filleting processing", Innovative Food Science & Emerging Technologies Vol. 71, pp. 102712, (2021).
[20]      Qamar, S., Manrique, Y. J., Parekh, H. S., Falconer, J. R., "Development and Optimization of Supercritical Fluid Extraction Setup Leading to Quantification of 11 Cannabinoids Derived from Medicinal Cannabis", Biology Vol. 10, p. 481, (2021).
[21]      Chani-Paucar, L. O., Osorio-Tobon, J. F., Johner, J. C. F., Meireles, M. A. A., "A comparative and economic study of the extraction of oil from Baru (Dipteryx alata) seeds by supercritical CO2 with and without mechanical pressing", Heliyon Vol. 7, p. e05971, (2021).
[22]      Zargari, A., "Medical Plants", Vol. 2, Tehran University, In Persian (1996).
[23]      Gallo-Molina, A. C., Castro-Vargas, H. I., Garzón-Méndez, W. F., Ramírez, J. A. M., Monroy, Z. J. R., King, J. W., Parada-Alfonso, F., "Extraction, isolation and purification of tetrahydrocannabinol from the Cannabis sativa L. plant using supercritical fluid extraction and solid phase extraction", J. Supercrit. Fluids Vol. 146, pp. 208-216, (2019).
[24]      Salgin, U., "Effect of jojoba seed oil using supercritical CO2 + Ethanol mixture in green and high-tech separation process", J. Supercrit. Fluids Vol. 39(3), pp. 330-337, (2007).
[25]      Rai, A., Mohanty, B., Bhargava, R., "Supercritical extraction of sunflower oil, A centeral composite design for extraction variables", Food Chem. Vol. 192, pp. 647-659, (2016).
[26]      Duba, K. S. Fiori, L.,"Supercritical CO2 extraction of grape seed oil: Effect of process parameters on the extraction kinetics", J. Supercrit. Fluids Vol. 98, pp. 33-43, (2015).
[27]      Riera, E., Gol´as, Y., Blanco, A., Gallego, J. A., Blasco, M., Mulet, A., "Mass transfer enhancement in supercritical fluids extraction by means of power ultrasound", Ultrason. Sonochem., Vol. 11, pp. 241–244, (2004).
[28]      Yang, Y. C., Wei, M. C., Hong, S. J., Huang, T. C., Lee, S. Z., "Development/optimization of a green procedure with ultrasound-assisted improved supercritical carbon dioxide to produce extracts enriched in oleanolic acid and ursolic acid from Scutellaria barbata D. Don", Ind. Crops Prod. Vol. 49, pp. 542–553, (2013).
[29]      Santos, M. P., Souza, M. C., Sumere, B. R., da Silva, L. C., Cunha, D. T., Bezerra, R. M. M., Rostagno, M. A., "Extraction of bioactive compounds from pomegranate peel (Punica granatum L.) with pressurized liquids assisted by ultrasound combined with an expansion gas", Ultrason. Sonochem. Vol. 54, pp. 11–17, (2019).
[30]      Shah, N. A., Prasad, R. V., Patel, B. B. "Optimization of Supercritical Fluid Extraction of Paprika (cv. Reshampatti) Oil, Capsaicin and Pigments", Flavour and Fragrance J. Vol. 35, pp. 469-477, (2020).