تاثیر شکل پاشش مثلثی بر روی عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی با واکنش پذیری کنترل شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه امیرکبیر

10.22034/ijche.2021.292612.1123

چکیده

شکل پاشش یکی از مهم‌ترین پارامترهای تاثیرگذار بر عملکرد موتورهای احتراق داخلی است. در این مقاله، تاثیر سه نوع شکل پاشش مثلثی شامل مثلث چپ، وسط، و راست که با پارامتر a برابر با به ترتیب 0، 5/0 و 1 متمایز می‌شوند بر عملکرد موتور احتراق اشتعال تراکمی با واکنش‌پذیری کنترل‌شده بررسی و با شکل پاشش مستطیلی مقایسه شده است. با افزایش a، مقدار بازدهی ناخالص تعیین شده (GIE) و اکسیدهای نیتروژن (NOx) افزایش می‌یابند، در حالی که مقدار هیدروکربن‌های نسوخته (UHC) و مونواکسید کربن (CO) کاهش می‌یابند. بالاترین میزان GIE و کم‌ترین میزان UHC و CO مربوط به شکل پاشش مثلثی راست است که به ترتیب 9/9 درصد بیشتر و ۴۵/۲۷ و ۵۱/۲۵ درصد کمتر از شکل پاشش مستطیلی هستند، درحالی که کم‌ترین میزان NOx تولید شده به وسیله‌ی شکل پاشش مثلثی چپ حاصل می‌گردد که ۱۵/۱۴ درصد کم‌تر از شکل پاشش مستطیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the triangular injection rate shape on the performance of a reactivity controlled compression ignition engine

نویسندگان [English]

  • T. Yazdani Motlagh
  • L. N. Azadani
Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Injection rate shape has an important effect on the performance of internal combustion engines. In this study, the effect of three triangular injection rate shapes, including left triangle, middle triangle, and right triangle, which are distinguished by the parameter a equal to 0, 0.5, and 1, respectively, on the performance of a Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI) engine are investigated and compared with the square injection rate shape. It was realized that by increasing a, the gross indicated efficiency (GIE) and nitrogen oxides (NOx) emissions increase, while unburned hydrocarbons (UHC) and carbon monoxide (CO) emissions decrease. The highest GIE and the lowest UHC and CO emissions are obtained by the right triangle, which are 9.9% higher and 27.45% and 25.51% lower than those obtained by the square injection rate shape, while the lowest NOx emissions are obtained by the left triangle, which is 14.15% lower than that obtained by the square injection rate shape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triangular injection rate shape
  • Reactivity Controlled Compression Ignition Engine
  • Natural gas
  • Computational Fluid Dynamics