جداسازی و خالص‌سازی همپارهای لینولئیک اسید مزدوج از روغن گلرنگ

نویسندگان

چکیده

لینولئیک اسید مزدوج به مجموعه‌ای از همپارهای فضایی و موقعیتی لینولئیک اسید گفته می‌شود که فعالیت‌های زیستی منحصربه‌فردی، بخصوص در پیشگیری از ابتلا به سرطان و درمان چاقی بروز داده‌اند. دوهمپار 9سیس11ترانس و 10ترانس12سیس آن از دیدگاه زیست‌شناختی، فعال‌ترین شِما شناخته شده‌اند. هدف از این پژوهش جداسازی و خالص‌سازی دو همپار اساسی از روغن گلرنگ ازطریق روش آنزیمی به‌کمک آنزیم لیپاز کاندیدا رگوزا، بهینه کردن شرایط انجام آزمایش‌ها برای جداسازی بهتر این دو همپار اساسی است. برای خالص‌سازی آنزیمی از دو ما

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Separation and Purification of Conjugated Linoleic Acid Isomers from Safflower Oil