کاربرد پسماند‌های گیاه نعناع برای حذف یون‌های مس و روی از محلول‌های آبی

نویسندگان

چکیده

پسماند گیاه نعناع، برای حذف دو فلز سنگین مس و روی به‌کار رفت. یون‌های جذب شده از زیست‌جاذب با استفاد از Na2S2O3 1/0 مولار واجذب و سپس با دستگاه جذب اتمی شعله اندازه‌گیری شدند. پارامترهای موثر بر استخراج از قبیل pH، نوع و حجم شوینده، و ظرفیت جذب بررسی شدند. نمودار مدرج‌سازی برای فلز مس و روی در محدوده 0/5-010/0 و 080/0-0/2 میکروگرم بر میلی‌لیتر خطی بود. حد تشخیص برای یون‌های مس و روی، برحسب µg/mL، 3-10 × 8/4 و 3-10 × 6/2 به‌دست آمد. 7 اندازه‌گیری تکراری حاوی 5/0 میکروگرم برمیلی‌لیتر از عناصر، انحراف استاندارد نسبی برای یون مس 20/1%± و برای یون روی 17/1 % ± به‌دست آمد. برای توصیف سازوکار زیست‌‌جذب مس و روی، دو همدمای لانگمویر و فروندلیچ روی داده‌های تعادلی بررسی شدند که مدل لانگمویر جذب مس و روی را به خوبی توصیف کرد. بیشینة ظرفیت جذب برای مس و روی، به ترتیب، 48/16 و 85/12 میلی‌گرم بر گرم و فاکتور پیش تغلیظ 150 و100 به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Peppermint Plant Residues for Ions of Copper and Zinc Removal from Aqueous Solutions