کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر با پیشرفت علم نانو، بهره‌گیری از نانوذرات در حوزه‌های مختلف صنعت نفت و گاز، بخصوص در واقع ازدیاد برداشت از مخزن مورد توجه قرار گرفته است. عوامل مختلفی، از جمله نوع سنگ مخزن و خصوصیات سازندی و زمین‌شناختی، ترشوندگی سطوح و توزیع سیالات درون مخزن در فرایند تولید بهینه از مخزن تأثیرگذارند. استفاده از نانوذرات برای بهبود ترشوندگی سطح روشی و به‌شمار می‌آید. تغییر ترشوندگی سنگ مخزن موجب افزایش آهنگ تولید و کاهش اشباع باقی‌مانده سیال در محیط متخلخل می‌شود. سطح سنگ مخزن از کانی‌های زیادی با شیمی سطح و خواص جذب متفاوتی است که می-توانند ترشوندگی سنگ را تحت تأثیر قرار دهند. در این پژوهش، پس از توضیح ترشوندگی، توانایی نانوذرات مختلف در تغییر ترشوندگی انواع سنگ‌های مختلف مخزنی، از جمله کربناته و ماسه سنگی با هدف ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز مطالعه و بررسی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Nanoparticles Application in Different Oil and Gas Reservoir Rock Types