مروری بر تأثیر عوامل شیمیایى و فیزیکى جهش‌زا در افزایش تولید هیدروژن زیستى به روش تخمیر در تاریکى ازطریق سویه انتروباکتر

نویسندگان

چکیده

فرایند تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی، فرایند پیچیده و چند محصوله است که در غیاب اکسیژن و نور انجام می‌شود. در این مقاله، با مروری بر عوامل شیمیایی و فیزیکی جهش‌زا در تولید هیدروژن زیستی به روش تخمیر در تاریکی تأثیر آنها بر بازده تولید هیدرژن ازطریق سویه انتروباکتر بررسی شده است. با بهره‌گیری از هر دو عامل فیزیکی و شیمیایی جهش‌زا بازده تولید هیدروژن نسبت به سویه وحشی افزایش و بازده تولید سایر محصولات کاهش یافته است. برای غربالگری یاخته‌های جهش یافته، از روش‌های مختلفی مانند بازدهی قند، خودکشی رشدمایه، خودکشی پروتون و وگس پروسکوئر سودجسته شده است؛ اما در نهایت میزان تولید هیدروژن به‌عنوان معیار انتخاب بهترین سویه جهش یافته در نظر گرفته شده است. بازده تولید هیدروژن در جهش‌زایی با عوامل شیمیایی بیشتر از جهش‌زایی با عوامل فیزیکی به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Effect of Chemical and Physical Mutagens in Increasing Dark Fermentative Hydrogen Production by Enterobacter Strain