آماده‌سازی و مشخصه‌یابی نانو ذرات کروی آهن اکسید تثبیت‌شده بر سطح سیلیس معدنی با روش پراکندگی در حالت جامد (SSD)

نویسندگان

چکیده

تثبیت مؤثر نانو ذرات، بخصوص نانو ذرات اکسید فلزی بر سطح پایه کاتالیست‌های مختلف شامل پایه کاتالیست‌های آلی، معدنی و یا آلی- معدنی یکی از روشهای مناسب برای بهبود خواص نانو ذره و نیز افزایش بهره‌وری از کاتالیست‌هاست. در این مقاله، نانو ذرات کروی α-Fe2O3 با بهره‌گیری از روش پراکندگی در حالت جامد (SSD) بر سطح سیلیس معدنی به عنوان یک پایه کاتالیست تثبیت شدند. تمامی محصولات از طریق آنالیز فلوئورسانی پرتو ایکس (XRF)، طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR)، تص

کلیدواژه‌ها