تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و مشخصه‌های شیمیایی روغن بادام‌زمینی

نویسندگان

چکیده

به‌طور کلی، پرس مکانیکی یکی از پرکاربردترین روش‌های استخراج روغن از دانه‌های روغنی گیاهی در سراسر جهان است. در این تحقیق تأثیر سرعت دورانی پرس مارپیچی بر میزان ترکیبات فنولی، پایداری اکسایشی و برخی خواص فیزیکوشیمیایی روغن تولید شده از بادام‌زمینی، شامل بازده فرایند استخراج، شاخص رنگ، اسیدیته، و قدرت به دام‌اندازی رادیکال آزاد DPPH با استفاده از طرح کاملاً تصادفی، و با سه سطح سرعت چرخشی پرس مارپیچی (11، 33 و 57 دور در دقیقه) و در سه تکرار بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست آمده، زمانی که سرعت چرخشی پرس 11 دور در دقیقه بود، بازده فرایند استخراج با میانگین 07/34 درصد بیشترین بازده استخراج روغن را به خود اختصاص داد. با افزایش سرعت چرخشی پرس اسیدیته، ترکیبات فنولی کل، شاخص رنگ و قدرت به دام‌اندازی رادیکال آزاد DPPH افزایش یافت. در این مطالعه با افزایش سرعت چرخشی پرس از 11 به 57 دور در دقیقه پایداری اکسایشی روغن از 31/8 به 99/8 ساعت افزایش یافت. در پایان، می‌توان گفت که پرس مارپیچی با سرعت چرخشی 33 دور در دقیقه برای استخراج روغن بادام‌زمینی مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها