بررسی شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از فاضلاب صنعتی با استفاده از فرایند جذب سطحی

نویسندگان

چکیده

حذف فلزات سنگین از فاضلاب‌های صنعتی به علت سمّی بودن پردامنة آنها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق، شرایط حذف همزمان فلزات سنگین از یک نمونه فاضلاب صنعتی، فاضلاب پتروشیمی جزیره خارک به صورت موردی بررسی شده است. برای بررسی شرایط تصفیه فاضلاب از چهار نقطه سیستم تصفیه نمونه برداری شده و آزمایشها روی آن انجام شد. نتایج نشان داد مقدار مواد آلی فاضلاب زیاد است و حتی پس از فرایند تصفیه به طور کامل حذف نمی شوند. در ادامه، برای کاهش فلزات سنگین خروجی، از روش جذب سطحی با بهره‌گیری از کربن فعال استفاده شد. برای تولید کربن فعال از پوست گردو اس

کلیدواژه‌ها