جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب حاصل از تفاله بلوط

نویسندگان

چکیده

رنگ متیلن بلوی موجود در فاضلاب به علت مشکلاتی که برای محیط زیست پیش می‌آورد، باید به طور کامل از فاضلاب‌ها حذف شود. هدف از این مطالعه بررسی و شناسایی امکان استفاده از جاذب حاصل از بلوط به عنوان جاذبی کم هزینه برای حذف متیلن بلو از محلول‌های آبی است. در این آزمایش از یک سیستم ناپیوسته برای انجام فرایند جذب بهره برده شد. اثر pH، دوز جاذب، غلظت اولیه متیلن بلو، مدت زمان تماس و دما به عنوان پارامترهای کلیدی و تعیین‌کننده مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از دو مدل همدمای لانگمویر و فروندلیچ برای بررسی داده‌های آزمایشگاهی استفاده شد. نتایج به روشنی نشان می‌دهند که افزایش pH باعث افزایش درصد حذف می‌شود و بیشترین مقدار جذب در pH معادل 9 به‌دست آمد. همچنین، مدل همدمای لانگمویر نسبت به مدل فروندلیچ با داده‌های به‌دست آمده بهتر تطابق می‌کند. منفی بودن تغییر انرژی آزاد گیبس در دمای بالا و مثبت بودن تغییرات آنتالپی نیز حاکی از خودبه‌خودی و گرماگیر بودن واکنش است. از نتایج این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که بازده جاذب به‌کار رفته برای حذف متیلن بلو بالاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methylene Blue Adsorption from Aqueous Solution Using Rak Waste Adsorbent