نفت شیل: فناوری‌های استخراج، پالایش و محدودیت‌ها

نویسندگان

چکیده

محدودیت منابع سوختهای متداول فسیلی باعث شده که توجه پژوهشگران به استفاده از نفت و گاز شیل جلب شود. البته، استفاده از این منابع وقتی از نظر اقتصادی توجیه پذیر خواهد بود که قیمت نفت خام از بشکه‌ای 60 دلار بیشتر باشد. در این تحقیق، مخازن نفت شیل در جهان، ظرفیت هر منطقه، کشورهای پیشرو در زمینه استفاده از نفت شیل و روشهای استخراج و پالایش آن بررسی شده است. محدودیت‌ها و مزیتهای بهره‌گیری از هر روش با درنظرگرفتن آثار زیست محیطی ارزیابی شده و سرانجام جایگاه استفاده از این منبع نامتداول سوخت فسیلی در دنیای فناوری امروزی مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها