بررسی آثار ازون‌زنی در کاهش میزان ترکیبات آلی آب: مطالعه موردی تصفیه خانه آب

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تأثیر ازون‌زنی برحذف ترکیبات آلی طبیعی بخصوص کربن آلی کل آب طی یک دوره یک سالة فعالیت تصفیه خانه آب شهید بهشتی همدان بررسی شد. ازون‌زنی که مرحله اول گندزدایی در این تصفیه خانه است، نقش مؤثری بر حذف کربن آلی آب دارد، به طوری که می‌تواند در حدود 60 درصد از کل کربن آلی آب را به مواد فرار تبدیل کند که مستقیماً از محیط آبی خارج می‌شوند. نتایج این تحقیق با اندازه‌گیری شاخص‌های کربن، ازون باقیمانده و سایر شاخص‌های عملیاتی ازجمله آهنگ حجمی جریان آب، pH و قلیائیت، نشان داد که توانایی این واحد در حذف مواد کربنی آلی حتی بیشتر از توان واحد فلوکولاسیون (ضربان‌ساز) است. در مجموع، بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که میزان حذف کربن آلی در این تصفیه خانه در حد استاندارد است.

کلیدواژه‌ها