مروری بر فرایند تبدیل فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متانول

نویسندگان

چکیده

گرمایش زمین ناشی از انباشت گازهای گلخانه‌ای در جوّ یکی از تهدید‌های عمدة زیست محیطی قرن بیست و یکم به‌شمار می‌آید. با گسترش نگرانی‌ها، پژوهش در زمینه تبدیل کربن دی اکسید به ترکیبات با ارزش رو به افزایش است. در چند دهه اخیر، توافق علمی برای گیراندازی، تثبیت و فناوریهایی برای به چرخه در آوردن کربن دی اکسید افزایش یافته است. امروزه، تولید متانول به عنوان یکی از هیدروکربن های پرکاربرد در صنایع مختلف که می‌تواند جایگزین مشتقات نفت خام شود، از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. تبدیل فوتوکاتالیستی گاز کربن دی اکسید به ترکیبات با ارزش، علاوه بر کاستن نگرانی از بابت انباشت این آلاینده، مسیری تازه برای تولید ترکیبات سنتزی مشتق از گاز کربن دی اکسید را می‌گشاید. از این رو، در این مقالة مروری، بعد از ارائه روشهای مختلف برای کاربرد و تبدیل کربن دی اکسید، فرآیند تبدیل فوتوکاتالیستی بروز می‌شود و کاتالیست‌ها، واکنش‌های لازم و همچنین انواعی از واکنشگاههای به کار رفته در این فرآیند مورد بحث قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها