تحلیل ابعادی فرایند خشک شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوسته حاوی ذرات بی‌اثر

نویسندگان

چکیده

مدل خشک شدن دانه‌های ذرت در خشک‌کن پیوسته جریان مخالف، بر اساس تحلیل ابعادی به‌دست آمد و بررسی و ارزیابی شد. از دمای هوای خشک‌کننده، سرعت هوای خشک‌کننده، سرعت حرکت محصول در داخل مخزن، نسبت جریان جرمی ذرات بی اثر به دانه‌های ذرت در ورودی مخزن، هر کدام در سه سطح، ارتفاع نمونه‌برداری (در 5 سطح)، و زمان نمونه‌برداری (در 4 سطح)، به عنوان عوامل مؤثر بر فرایند خشک شدن دانه‌های ذرت بهره گرفته شد. با تعیین گروه‌های بی‌بُعد مستقل و وابسته، مناسب‌ترین مدلی حاصل و ارزیابی شد که گویای اثر تجمعی گروه‌های بی‌بُعد مستقل بر گروه بی‌بُعد وابسته به شمار می‌آمد. ضریب تبیین این شبیه‌سازی معادل 85/0، میانگین خطا برابر 48/6 درصد، و خطای میانگین مربعی 018/0 بود که نمایانگر مدلسازی مطلوب داده‌هاست.

کلیدواژه‌ها