بررسی تجزیه زیستی رنگ آزوی "قرمز کونگو" موجود در فاضلاب صنایع توسط باسیلوس تورنژنسیس

نویسندگان

چکیده

صنایع نساجی یکی از مصرف کننده های مهم آب به‌شمار می‌آیند و مقدار زیادی آلودگی آب ایجاد می‌کنند؛ یکی از مهم ترین این آلودگی ها رنگ های آزو هستند. فرایند های میکروبی برای تیمار فاضلاب نساجی به خاطر موثر بودن، هماهنگی با محیط زیست و تولید لجن کم مفیدند. نمونه برداری از خاک انجام و بر اساس خصوصیات زیست‌شیمیایی باسیلوس تورژنسیس شناسایی شد. باسیلوس تورنژنسیس می تواند رنگ آزوی قرمز کونگو را در شرایط مختلف تحمل و آن را تجزیه کند. مشخص شد که باسیلوس تورنژنسیس رنگ قرمز کونگو را در مدت 48 ساعت به میزان 83 درصد تجزیه کرد؛ همچنین، نشان داده شد که شرایط بهینه برای رنگزدایی این رنگ توسط این گونه دمای 37 درجه، pH خنثی، غلظت رنگ 50 میلی گرم در لیتر و شرایط ایستاست. این قدرت تجزیه باعث افزایش کاربرد ریزاندامگانها برای حذف رنگ های آزو می شود.

کلیدواژه‌ها