معرفی مدل مارکال در مدلسازی سیستم‌های انرژی

نویسندگان

چکیده

کمبود عرضه انرژی اولیه، امنیت انرژی، حفاظت از محیط زیست و اثرگذاری بر تغییرات اقلیم، چالش‌های پیش روی آینده انرژی جهان خواهند بود که در جهت پاسخ به تقاضای انرژی، چگونگی مهار انتشار کربن، بیش از هر چیز اهمیت دارد. در همین راستا، از مدلسازی سیستم‌های انرژی به منظور پیش‌بینی روند جاری سیستم‌های انرژی و بررسی آثار بلندمدت اعمال سیاست‌های مختلف بر هر سیستم استفاده می‌شود. درمیان مدل‌های ارائه شده، مارکال یک مدل سیستم انرژی برای ارزیابی سیاستگذاری‌های این بخش است که می‌تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی اعمال شود. این مدل که در این تحقیق بررسی شده است، این قابلیت را دارد که روابط پیچیده یک سیستم انرژی و حالت رقابتی بین منابع و فناوریهای بخش‌های تبدیل و مصرف را با در نظر گرفتن آثار زیست محیطی آنها به خوبی در خود جای دهد.

کلیدواژه‌ها