مطالعه آزمایشگاهی اثر مواد کاهندة نقطة ریزش نفت خام

نویسندگان

چکیده

تبلور و رسوب ترکیبات واکسی به بروز مشکلات زیادی در مراحل تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و انجام فرایندهای مختلف مربوط به نفت‌خام و یا فراورده‌های آن منجر می‌شود. در این مقاله اثر مشتقات فولرن بر ساختارهای بسپاری از نوع پلیمری، آسفالتین و واکس استخراج شده از نفت خام در کاهش نقطه ریزش و بهبود رفتار شارش‌شناختی نفت خام واکسی به صورت آزمایشگاهی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که مشتق فولرن با ماده افزودنی بسپاری موجب کاهش بیشتر نقطه ریزش نفت خام در کلیه غلظتها می‌شود. همچنین، نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می‌دهند که در یک دما و تنش برشی ثابت افزایش غلظت ماده افزودنی موجب کاهش گرانروی می‌شود. در حالی که در غلظت و تنش برشی ثابت کاهش دما موجب افزایش گرانروی می‌شود. نتایج نشان می‌دهند که تنش برشی بر کاهش گرانروی تأثیر چشمگیری می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها