بررسی تجربی ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری نانوسیال در مبدل‌های حرارتی دو لوله ای و صفحه ای

نویسندگان

چکیده

نانو سیالات، سوسپانسیونی از ذرات جامد با اندازه و ابعاد نانو متر در سیال مبنا هستند. بارزترین خصوصیت نانوسیال‌ها، افزایش خواص گرمایی، مانند ضریب انتقال گرمای جابجایی نسبت به سیال پایه است. در این پژوهش، نانو ذرات آلومینیم اکسید و مس اکسید در سیال پایه اتیلن گلایکول در درصد وزنی 1-1/0 تهیه شده است. ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آشفته در مبدل دو لوله‌ای و مبدل صفحه‌ای در مقیاس آزمایشگاهی اندازه‌گیری شد و ضریب انتقال گرمای جابجایی اجباری به‌دست آمده در این آزمایش، با نتایج حاصل از کار سایر پژوهشگران مقایسه شده و تأثیر پارامترهای غلظت نانوذرات و دمای آزمایش نیز بررسی شده است. نتایج به‌دست آمده، افزایش چشمگیر ضریب انتقال گرمای جابجایی نانوسیال ، به میزان دست‌کم 2 و حداکثر 50 درصد، نسبت به سیال پایه را در نمونه‌های مختلف نشان می‌دهد. نتایج این را هم نشان می‌دهند که با افزایش دما و غلظت نانوذرات، ضریب انتقال گرمای جابجایی نانوسیال نسبت به سیال پایه نیز، افزایش می‌یابد. آزمایشات مشخص کردند که نتایج تجربی در دماهای پایین با نتایج ناشی از نظریه مطابقت دارند اما در دماهای بالاتر و با افزایش غلظت نانوذرات در سیال پایه، اختلاف آنها روند افزایشی خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها