تأثیر مورفولوژی گرافن بر غنی‌سازی هیدرات گاز طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این تحقیق، روش نوین فرایند غنی‌سازی گاز طبیعی موازی با فرایند تشکیل هیدرات گازی معرفی شده و تاثیر نانوساختارهای گرافنی شامل نانوصفحات گرافنی، گرافن نانومتخلخل و گرافن هامرز بر این فرایند بررسی شده است. ابتدا نانوصفحات گرافنی به دو روش رسوب‌دهی بخار شیمیایی (CVD) و هامرز، سنتز و پس از آن نانوصفحات گرافنی و گرافن نانومتخلخل، عامل دار شدند تا اثر آن‌ها بر فرایند نیز سنجیده شود. سپس ساختار کریستالی و هندسی همه‌ی نانوساختارها با آنالیز‌های XRD، FTIR، SEM و BET بررسی شد. در ادامه، نانوسیال‌هایی حاوی 1% وزنی از نانوساختارها تهیه و در فرایند تشکیل هیدرات گاز طبیعی حاوی 7/92% متان تحت شرایط kPa 9/6 و C4 استفاده شد. برای مقایسه نتایج از نمونه شاهد حاوی 100 گرم آب دیونیزه استفاده شد. پس از تشکیل هیدرات، با افزایش تدریجی دمای راکتور و تجزیه 95% از هیدرات تشکیل‌شده، از گاز طبیعی نمونه‌گیری و با آنالیز GC، ترکیبات آن مشخص و با گاز اولیه مقایسه شد. نتایج به‌دست‌آمده گویای افزایش 48/3 و 06/4 درصدی متان و حذف ترکیبات خورنده همچون دی‌اکسیدکربن، به ترتیب در حضور گرافن نانومتخلخل و گرافن نانومتخلخل عامل‌دارشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Graphene Morphology on Natural Gas Hydrate Enrichment

نویسنده [English]

  • A. Ghozatloo
چکیده [English]

In this research, a new method of parallel natural gas enrichment process has been introduced with the process of formation of gas hydrates, and the effect of graphene nanostructures has been investigated including graphene nanosheets, nanoporous graphene and graphene hammers on the process. For this purpose, first graphene nanosheets were synthesized by two method of chemical vapor deposition (CVD) and modified Hammers, then synthesized grapheme sheets and nanoporous graphene were functioned to measure their effect on the process. The crystalline and nano structure of all nanostructures was investigated by analyzing XRD, FTIR, SEM and BET. There nano fluids were prepared containing 1% by weight of nanostructures and was used in the process of natural gas hydrates formation containing 92.7% of methane under conditions of 6.9 kPa & 4oC. The results were compared by, a control sample containing 100 g of deionised water. After hydrate formation, by gradually increasing the reactor temperature and decomposition of 95% of the hydrate, released natural gas was sampled and compared with the GC analysis of its compounds. The results were showen an increasing of 3.48% and 4.6% of methane in the presence of nanoporous graphene and functionalized nanoparticle graphene, respectively and the removal of corrosive compounds such as carbon dioxide.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graphene
  • Enrichment
  • Hydrate
  • Stability
 
 
[1]        Dai, L., "Functionalization of Graphene for Efficient Energy Conversion and Storage", Acc. Chem. Res., 46,31-42, (2013).
[2]        Ling, S., Jiaxianging, H., Deqing, L., "Enhanced CH4 storage in hydrates with the presence of sucrose stearate", Energy, 180, 978-988, (2019).
[3]        Jyoti Deka, M., Chowdhury, D.," Surface charge induced tuning of electrical properties of CVD assisted graphene and functionalized graphene sheets", Journal of Materials Science & Technology, 35, 151-158, (2019).
[4]        Jeong, H. S., Amadeu, K., "Promoting gas hydrate formation with ice-nucleating additives for hydrate-based applications",Applied Energy 251, 352-364, (2019).
[5]        Peter, J. Metaxas, L., Vincent, W. S., Craig, B., John, Z., Paul, L. Stanwix, X., Michael, L., Zachary, M., Gert, H., Daniel, C., Eric, F., "Gas hydrate formation probability distributions: Induction times, rates of nucleation and growth", Fuel 252, 448–457, (2019).
[6]        Hosseini, M., Ghozatloo, A., Shariaty-Niassar, M., "Effect of CVD graphene on hydrate formation of natural gas", Nanostructure in Chemistry, 5, 219-226, (2015).
[7]        Katz, D. L., "Handbook of natural gas engineering", McGraw-Hill Publications, (2015).
[8]        Ghozatloo, A., Shariaty-Niasar, M., Rashidi, A. M., "Preparation of nanofluids from functionalized graphene by new alkaline method and study on the thermal conductivity and stability", International Communications in Heat and Mass Transfer, 42, 89–94, (2013).
 
[9]        Hummers, W. S., Offeman, R. E., "Preparation of graphitic oxide", Am. Chem. Soc, 80, 1339-1339, (2013).
[10]      Osorio, A. G., Silveira, I., Bueno, V., "Bergmann, H2SO4/HNO3/HCl—Functionalization and its effect on dispersion of carbon nanotubes in aqueous media", Applied Surface Science, 55, 4, 2485-2489, (2008).
[11]      Li, C., Lin, J., Huang, S.J., Lee, J., Chen, C., "A new and acid exclusive method for dispersing carbon multi walled nanotubes in aqueous suspensions", Colloids Surf. A: Physicochem, Eng. Aspects, 297, 275-281, (2007).
[12]      Shaw, Y. T, Kee, S., Siti, K., Wan Ramli, W. D., "Graphene production via electrochemical reduction of graphene oxide: Synthesis and characterization", Chemical Engineering Journal, 251, 422–434, (2014).
[13]      Pinnelli, S. R., Vangala, D., Deepala,  V., Sarabu, R., "Effect of silica particles on the stability of methane hydrates", Fluid Phase Equilibria, 318, 110–114, (2012).
[14]      Ganji, H., Manteghian, M., Rahimi Mofrad, H., "Effect of mixed compounds on methane hydrate formation and dissociation rates and storage capacity", Fuel Processing Technology,  88, 891-895, (2007).
[15]      Clarke, M. A., Bishnoi, P. R., "Measuring and Modelling the Rate of Decomposition of Gas Hydrates Formed From Mixtures of Methane and Ethane" , Chem. Eng. Sci., 56, 4715-4724, (2001).