استخراج و اندازه‌گیری مقادیرکم سرب از محلول‌های آبی با استفاده از روش استخراج بخار گاز آلی- مایع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، دانشگاه زنجان

2 استاد شیمی تجزیه، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

3 استاد شیمی تجزیه، دانشگاه زنجان

4 دکتری شیمی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

در این پژوهش روشی کارآمد، نسبتاً ساده و سریع مبتنی بر استخراج بخار گاز آلی- مایع (OGS-LE) برای استخراج و اندازه ­گیرى مقادیر کم سرب در محلولهای آبی ارائه شد. بدین منظور عامل کمپلکسکنندۀ آمونیوم پیرولیدیندىتیوکاربامات (APDC) و حلال استخراج‌کنندۀ متیلایزوبوتیل استفاده شد. همچنین اثر مشخصه‌های مؤثر بر میزان استخراج نظیر حجم حلال آلی، نسبت مولی عامل استخراجکننده نسبتبه فلز سرب، pH فاز آبی، زمان استخراج و دمای محفظۀ گرمایش بررسی شد. تعیین تعداد آزمایش ­های تجربی، تجزیه و تحلیل آماری داده­ ها و بهینهکردن شرایط استخراج یون سرب با بهکارگیری طرح مرکب مرکزی  (CCD)و روش سطح پاسخ  (RSM)انجام شد. در شرایط بهینه حد تشخیص (LOD) و حد کمیبودن روش (LOQ) بهترتیب 13/0 و 43/0 میکروگرم بر لیتر، انحراف استاندارد نسبی 7/3درصد است و منحنی تجزیه­ای در محدودۀ 5/0تا 10میکروگرم بر لیتر خطی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Extraction and Determination of Trace Amounts of Lead in Aqueous Solutions by Organic Gas Steam Liquid Extraction (OGS-LE)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Rasouli Garmarodi 1
  • abdolreza Nilchi 2
  • Mohammad reza yaftian 3
  • javad rafiei 4
1 Ph. D. Student of Analytical Chemistry, University of Zanjan
2 Professor of Analytical Chemistry, Nuclear Science and Technology Research Institute
3 Professor of Analytical Chemistry, University of Zanjan
4 Ph. D. in Chemistry, Nuclear Science and Technology Research Institute
چکیده [English]

In this study an efficient, relatively simple and fast method based on the extraction of organic gas steam liquid extraction (OGS-LE) was presented for extraction and determination of trace amounts of lead in aqueous solutions. For this purpose, ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDC) as a complexing agent and methyl isobutyl ketone (MIBK) as extracting solvent was used, Also, the effect of parameters on the extraction recovery such as the volume of organic solvent, the molar ratio of the extracting agent relative to lead metal, the pH of the aqueous phase, the extraction time and the temperature of the heating chamber were investigated. Determination of number of experiments, statistical analysis of data and optimization of lead ion extraction were performed using central composite design (CCD) and response surface methodology (RSM).Under optimal conditions, the limit of detection (LOD) and limit of quantification of the method (LOQ) are 0.13 μgL−1 and 0.43 μgL−1, respectively, the relative standard deviation is 3.7 percent and the analysis curve is linear in the range of 0.5 to 10 μgL−1.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Preconcentration of Lead
  • Organic Gas Steam-Liquid Extraction
  • Design of experiment
  • Ammonium Pyrrolidine Dithiocarbamate
 [1]        Jaishnkar, M., Tseten, T., "Toxicity, Mechanism and Health Effects of Some Heavy Metals", Interdiscip. Toxicol. Vol. 7(2), pp. 60-72, (2014).
[2]        Bruins, M. R., Kapil, S., Oehme, F. W., "Microbial Resistance to Metals in the Environment", Ecotoxicol. Environ. Saf. Vol. 45(3), pp. 198-207, (2000).
[3]        Xia, Z., Baird, L., Zimmerman, N., Yeager, M., "Heavy Metal Ion Removal by Thiol Functionalized Aluminum Oxide Hydroxide" Appl. Surf. Sci. Vol. 416, pp. 565-573, (2017).
[4]        Yong, F., Xinyang, S., Wenjian, Y., Ning, M., Zhihong, X., Jin, F., Xiaochang, L., "Concentrations and Health Risks of Lead, Cadmium, Arsenic, and Mercury in Rice and Edible Mushrooms in China", Food chem. Vol. 147, pp. 147-151, (2014).
[5]        Rohanifar, A., "Solid-Phase Micro extraction of Heavy Metals in Natural Water with a Polypyrrole/Carbon Nanotube/1, 10–Phenanthroline Composite Sorbent Material", Talanta. Vol. 188, pp. 570-577, (2018).
[6]        Ghorbani, M., Akbarzade, S., Aghamohammadhasan, M., "Pre-Concentration and Determination of Cadmium and Lead Ions in Real Water, Soil and Food Samples Using a Simple and Sensitive Green Solvent-based Ultrasonic Assisted Dispersive
Liquid–Liquid Micro Extraction and Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry", Anal. Methods. Vol.52, pp. 47-53, (2018).
[7]        Rajabi, M., Asemipour, S., Barfi, B., Jamali, M., Behzad, M., "Ultrasound-assisted ionic liquid based dispersive liquid–liquid microextraction and flame atomic absorption spectrometry of cobalt, copper, and zinc in environmental water samples", J. Mol. Liq. Vol. 194, pp. 166-171, (2014).
[8]        Rohanifar, A, Alipour asiab, N., Sunder, G., Lawrence, J., Kirchhoff, J., "Reversible chelating polymer for determination of heavy metals by dispersive micro solid-phase extraction with ICP-MS", Mikrochim. Acta. Vol. 187, pp. 339-348, (2020).
[9]        Ezoddin, M., Majidi, B., Abdi, K., Lamei, N., "Magnetic Graphene-dispersive Solid-phase Extraction for Preconcentration and Determination of Lead and Cadmium in Dairy Products and Water Samples", Bull. Environ. Contam. Toxicol. Vol.95(6), pp. 830-835, (2015).
[10]      Shirkhanloo, H., Sedighi, K., Mousavi, H. Z., "Determination of Trace Amount of Lead in Industrial and Municipal Effluent Water Samples Based on Dispersive Liquid-Liquid Extraction", J. Mex. Chem. Soc. Vol. 58(2), pp. 137-141, (2014).
[11]      Sorouraddin, S. M., Farajzadeh, M. A., Dastoori, H., "Development of a Dispersive Liquid-liquid Microextraction Method Based on a Ternary Deep Eutectic Solvent as Chelating Agent and Extraction Solvent for Preconcentration of Heavy Metals from Milk Samples", Talanta. Vol. 208, pp. 120485-120592, (2020).
[12]      Tuzen, M., Sahiner, S., Hazer B., "Solid Phase Extraction of Lead, Cadmium and Zinc on Biodegradable Polyhydroxybutyrate Diethanol Amine (PHB-DEA) Polymer and Their Determination in Water and Food Samples", Food Chem. Vol. 210, pp. 115-120, (2016).
[13]      Rahnama, R., Ghadiri, R., "Separation and Preconcentration of Trace Amounts of Lead from Water Samples Using Solvent-Assisted Dispersive Solid Phase Extraction", J. Braz. Chem. Soc. Vol. 268, pp. 1642-1647, (2015).
[14]      Chamsaz, M., Akhoundzadeh, J., Arbab-zavar, M. H., "Preconcentration of lead using solidification of floating organic drop and its determination by electrothermal atomic absorption spectrometry",J. Adv. Res. Vol. 4(4), pp. 361-366, (2013).