بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سیستم الکتروراکتور زیستی غشایی برای تصفیۀ پساب سنتزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

3 استادیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

در این مطالعه تأثیر فرایند انعقاد الکتریکی بر روی عملکرد سیستم راکتور زیستی غشایی با استفاده از یک ستاپ آزمایشگاهی و پساب سنتزی بررسی شد. در ابتدا راکتور بدون جریان الکتریکی، سپس در چهار حالت مختلف فاصله بین آند و کاتد (5/3 و 5/2 سانتی­متر)، میدان الکتریکی (5/2 و 5/1 ولت) و اعمال جریان بهصورت پیوسته یا متناوب (یک دقیقه روشن،4 دقیقه خاموش) ارزیابی شد. نتایج تحقیقات اخیر نشان می­دهد که همۀ این عوامل بر روی شار عبوری از غشا، خصوصیات لجن فعال و میزان EPS و SMP تأثیرگذار هستند. نتایج نشان داد که راکتور EMBR در ولتاژ  V5/1، فاصله بین آند و کاتد  cm5/2 و اعمال جریان منقطع (یک دقیقه روشن، 4 دقیقه خاموش) عملکرد بهتری در کاهش گرفتگی غشا و کاهش محصولات میکروبی محلول و مواد پلیمری خارج سلولی دارد، بهطوری که میزان گرفتگی غشا و EPS و SMP بهترتیب به میزان 57%، 59% و 58% کاهش یافت. همچنین میزان حذف COD برای MBR 75% و برای EMBR 99 % به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating of Operational Parameters on the Performance of Membrane Electro bio Reactor System for Synthetic Wastewater Treatment

نویسندگان [English]

  • L. Karimi 1
  • H. Hazrati 2
  • H. Shokrkar 3
1 M. Sc.Student of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
2 Associate Professor of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
3 Assistant Professor of Chemical Engineering, Sahand University of Technology
چکیده [English]

 
In this study, the effect of the electrocoagulation process on the performance of the membrane bioreactor system was investigated using a laboratory setup and synthetic wastewater. First, the reactor without electric current, then in four different modes including anode and cathode (Al), the distance between anode and cathode (3.5, 2.5 cm), electric field (2.5, 1.5 Volts), and continuous or alternating current applications (one min on, 4 min off) were evaluated. Recent research shows that all of these factors affect membrane flow flux, activated sludge properties, and soluble microbial products (SMP) and extracellular polymeric substances (EPS) concentrations. The results showed that for EMBR reactor (voltage 1.5 V, the distance between anode and cathode 2.5 cm and application of intermittent current (one min on, 4 min off), better performance in reducing membrane fouling, reducing SMP and EPS. So that the membrane fouling rate, EPS, and SMP were reduced by 57%, 59%, and 58%, respectively. Also, the COD removal was 75% for the MBR reactor and 99% for the EMBR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wastewater Treatment
  • Membrane bioreactor
  • Fouling Reduction
  • Combination Processes
  • electric field