بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 مهندسی شیمی، دانشکده نیکبخت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

خط لوله یکی از اصلیترین روشهای انتقال گاز است؛ از محدودیتهای این روش میتوان به انعطاف ناپذیری، محدود بودن ظرفیت انتقال گاز و هزینههای بالای نصب و نگهداری تجهیزات اشاره کرد. برای رفع برخی از این محدودیتها، اخیراً انتقال گاز در حالت فاز متراکم (سیال فوق بحرانی) پیشنهاد شده است. از برتری‌های انتقال گاز طبیعی بهصورت فوق بحرانی میتوان به افزایش چگالی، کاهش گرانروی، تعداد کمتر ایستگاههای تقویت فشار، قطر لولۀ کمتر، کاهش افت فشار، هزینۀ پایینتر تعمیرات و نگهداری و هم‌چنین عدم تشکیل سیال دوفازی اشاره کرد. برای انتقال گاز طبیعی به حالت فاز متراکم، فشار گاز باید از بیشترین فشاری که همزمان هر دو فاز مایع و گاز وجود دارند، بیشتر و هم‌چنین دمای گاز باید بالاتراز دمای بحرانی و کمتر از بیشترین دما در حالتی که همزمان هر دو فاز مایع و گاز وجود دارند، باشد. در این مقاله پس از بیان تئوری و معادلات انتقال گاز، نتایج دو مطالعه در زمینۀ انتقال گاز در شرایط فوق بحرانی آورده شده است. این مطالعات نشان داد که انرژی فشردهسازی و خنککردن گاز بهترتیب 70 و 50 درصد کمتر از حالت انتقال گاز به‌صورت دوفازی بوده است. مقدار گاز میعان‌شده قابل استحصال در حالت فوق بحرانی 74 درصد بیشتر از حالت دوفازی بوده و هم‌چنین مقدار انرژی کمپرسور‌ها در حالت فاز متراکم بهترتیب 51 و 63 درصد کمتر از حالت انتقال گاز در فشار متوسط و فشار پایین گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Natural Gas Transmission in Supercritical Condition

نویسندگان [English]

  • M. Zivdar 1
  • M. Abrofarakh 2
1 University of Sistan and Baluchestan
2 University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Pipeline is one of the main methods of natural gas transmission. This method has some limitations such as inflexibility, limited gas transmission capacity, and high costs of installing and maintaining the equipment. To overcome some of these limitations, dense phase gas transmission (supercritical fluid) has recently been proposed. Among the benefits of supercritical natural gas transmission, increased density, decreased viscosity, less compressor stations, smaller pipe diameter, reduced pressure drop, lower maintenance costs, as well as the lack of two-phase fluid formation should be mentioned. To change the gas from usual condition to a dense phase, the gas pressure should be more than the cricondenbar point and the gas temperature should be between the critical temperature and the cricondentherm point in the phase diagram. In this paper, after expressing the theory and equations of gas transfer, the results of two case studies on natural gas transmission in supercritical conditions are presented. These studies showed that the compression and cooling energy in the supercritical gas transmission were 70% and 50% lower than the two-phase gas transmission mode, respectively. The extractable amount of liquefied gas in the supercritical condition was 74% higher than the two-phase state. Also, the amount of energy of the compressors in the dense phase state was 51% and 63% lower than the medium and low-pressure gas transmissions states, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dense Phase
  • Natural Gas Transmission
  • Pipelines
  • Supercritical Fluid

 

[1]        Sydne, T., Richard, A. D., "Review of ways to transport natural gas energy from countries which do not need the gas for domestic use", Energy, 28,
pp. 1461-1477, (2003).

[2]        Wu, X., Li, CH., He, Y., Jia, W., "Operation Optimization of Natural Gas Transmission Pipelines Based on Stochastic Optimization Algorithms: A Review", Mathematical Problems in Engineering, 2018, pp. 1-18, (2018).

[3]        Popoola, L., Grema, A. SH., Latinwo, G. K, Gutti, B., Balogun, A. S., "Corrosion problems during oil and gas production and its mitigation", International Journal of Industrial Chemistry, 4(35), (2013).
[4]        Dai, L., Wang, D., Wang, T., Feng, Q., Yang, X., "Analysis and Comparison of Long-Distance Pipeline Failures", Journal of Petroleum Engineering, 2017, pp: 1-7, (2017).
[5]        http://www.jmcampbell.com/tip-of-the-month/ 2010/ 01/variation-of-properties-in-the-dense-phase-region-part-2-%E2%80%93-natural-gas/[6]        Kamal, K. B., "Performance of five equations of state for the prediction of vle and densities of natural gas mixtures in the dense phase region", Chem. Eng. Comm., 189: pp. 151-172, (2002).
[7]        Veraa, V. H. B., Santiagoa, A. M. R., Simancas, M. E. C., "Gas Transport at Dense PHase Conditions for the Development of Deep-Water Fields in the Colombian Caribbean SEA", Ciencia, Tecnologia y Futuro, 10(1), pp. 17-32, (2020).
[8]        https://www.cer-rec.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/ 2015/07-01llnchtcntnt-eng.html
[9]        http://www.jmcampbell.com/tip-of-the-month/2012/ 08/transportation-of-natural-gas-in-dense-phase/