ارائه یک مدل ریاضی برای تعیین اثر دما، قطر و رطوبت قطره بر روی عملکرد یک خشک‌کن پاششی صنعتی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه امام حسین(ع)

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

کلیدواژه‌ها