بررسی آزمایشگاهی سینتیک خشک‌شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوستة جریان مخالف حاوی ذرات بی‌اثر

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سینتیک خشک‌شدن دانه‌های ذرت در یک خشک‌کن پیوسته جریان مخالف، در حالت‌های متفاوت خشک‌شدن بررسی شد. به منظور ارزیابی فرایند خشک‌شدن، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی طی سه بار تکرار انجام گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر متقابل دوگانه همه پارامترهای به‌کار رفته بر رطوبت نهایی محصول، معنی‌دار بوده و سایر اثرهای متقابل فاقد معنی بودند. بر این اساس، نتیجه گرفته شد که افزایش دما و سرعت هوای خشک کننده، افزایش نسبت جریان جرمی ذرات بی‌اثر به دانه‌های ذرت و کاهش سرعت حرکت دانه‌های درون مخزن، باعث تسریع در روند خشک‌شدن آنها می‌شود، به گونه‌ای که سریع‌ترین حالت خشک‌شدن حالتی است که دما و آهنگ جریان جرمی هوای خشک‌کننده، نسبت کاربرد ذرات بی‌اثر و آهنگ جریان جرمی دانه‌های خروجی از مخزن به ترتیب دارای مقادیر 70 درجه سلسیوس، 5/1 کیلوگرم بر‌دقیقه، 3 و 17/0 کیلوگرم بر‌دقیقه باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Drying Kinetics of Corn Grain in a Counter-Current Continuous Dryer Equipped with Inert Particles