بررسی تأثیر شرایط مختلف پیش‌تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت بر میزان آب ازدست‌رفته، دریافت مواد جامد و فرایند بازجذب آب ورقه‌های گوجه‌فرنگی

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش، بهره‌گیری از پیش‌تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت و بررسی اثر آن در شرایط مختلف عملیاتی بر میزان آب ازدست‌رفته، میزان دریافت مواد جامد و فرایند بازجذب آب توسط نمونه‌ها پس از خشک‌کردن است. ورقه‌های گوجه‌فرنگی با ضخامت‌های مختلف 4 و 8 میلی‌متر برش داده شد و در محلول‌های اسمزی با غلظت‌های مختلف سدیم کلرید در معرض امواج فراصوت با مدت زمان‌های مختلف قرار گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش زمان پیش‌تیمار، میزان بازجذب آب کاهش یافت؛ همچنین، با افزایش زمان تابش فراصوتی و غلظت محلول اسمزی، افزایش در میزان آب ازدست‌رفته و جذب مواد جامد مشاهده شد. با افزایش ضخامت ورقه‌ها، میزان آب ازدست‌رفته و جذب مواد جامد کاهش می‌یابد. بنابراین، پیش‌تیمار ترکیبی اسمز- فراصوت سبب بهبود فرایند خشک‌کردن ورقه‌های گوجه‌فرنگی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Effects of Osmotic-Ultrasonic Pretreatment Conditions on the Moisture Loss, Solids Uptake, and Water Rehydration Process of Tomato Flakes