جذب زیستی یون کادمیم از محلول آبی با بهره‌گیری از جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، برای حذف یون کادمیم از محلول آبی، جلبک قهوه‌ای پادینا اوسترالیس به‌کار گرفته و اثر پارامترهای مهمی چون pH محلول، دما، غلظت اولیه یون کادمیم، زمان تماس و دوز جاذب بر بازدهی فرایند جذب بررسی شد. بیشترین بازدهی جذب با استفاده از این جلبک معادل 39/97 ٪ به‌دست آمد که این بازدهی در شرایط بهینه شامل pH، دما، زمان، غلظت یون کادمیم و دوز جاذب، به ترتیب، 6، C50، 80 دقیقه، mg/L 20 و g/L 6 به‌دست آمد. در این مطالعه سینتیکی، تعادلی و همدمایی فرایند جذب بررسی شد. بنابر نتایج به‌دست آمده، فرایند جذب از مدل سینتیکی شبه درجه دوم پیروی می‌کند و بیشینه ظرفیت جذب تعیین شده با بهره‌گیری از این جلبک و به‌کمک روش لانگمویر mg/g424/7 به‌دست آمد. فرایند مطلوب جذب، فیزیکی، خود به خودی و گرماگیر نیز هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biosorption of Cadmium Ions from Aqueous Solution by Using Padina Australis Brown Algae