اثر SDS بر زمان شبه اتمام، 95٪t، تشکیل هیدرات کربن‌دی‌اکسید

نویسنده

چکیده

کربن‌دی‌اکسید یکی از مهمترین گازهای گلخانه ای است که در گرمایش زمین تأثیر بسزایی دارد. بنابراین، جلوگیری از ورود این گاز به محیط در مجتمع‌های صنعتی امری مهم است که می‌تواند در جلوگیری از تغییرات اقلیمی بسی مؤثر واقع شود. در این بررسی، اثر مادة فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات بر زمان شبه اتمام (95٪t) در فرایند تشکیل هیدرات گازی به منظور جذب گاز کربن‌دی‌اکسید بررسی شده است. آزمایش‌ها در راکتوری الاکلنگی به حجم 460 سانتی‌متر مکعب و در دو دمای K 65/273 و K 65/275 و در دو فشار MPa 2 و MPa 3 انجام شد. نتایج آزمایشگاهی نشان داد مصرف سدیم دودسیل سولفات به میزان قابل قبولی زمان اتمام رسیدن به 95% تبدیل نهایی گاز به هیدرات را در هر دو دمای مورد آزمایش کاهش می‌دهد، به طوری که استفاده از سدیم دودسیل سولفات با غلظت ppm 500 مقدار 95٪t را در فشار اولیة MPa 2 و دمای K 65/275 به میزان 09/136 % کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of SDS on t95% of CO2 Hydrate Formation