بررسی تأثیر سرعت هوای کانال و شدت تابش خورشیدی بر بهبود عملکرد سیستم گرمایشی دیوار ترمب

نویسندگان

چکیده

امروزه سیستم گرمایشی دیوار ترمب یکی از مهمترین فناوری‌های غیرفعال خورشیدی به منظور کاهش مصرف انرژی شناخته شده است. کارآیی مطلوب دیوار ترمب تحت تأثیر عواملی چون شدت تابش خورشیدی، نوع شیشه و جریان همرفت مجرای هواست. به همین دلیل، در این مقاله اثر تغییرات سرعت جریان هوا با توجه به شدت تابش مورد نظر بر تغییرات دمای شیشه و دیوار ترمب به صورت عددی بررسی شده است. نتایج این پژوهش از افزایش دمای شیشه و کاهش دمای دیوار ترمب بر روند افزایشی سرعت جریان هوای مجرای هوا تأکید می‌ورزد، به گونه‌ای که دمای بهینه دیوار ترمب با توجه به افزایش سرعت جریان هوا از 14/0 تا 2/1 متر بر ثانیه با کاهش دمایی به میزان 81/0 درجه سلسیوس همراه خواهد بود. این درحالی است که دمای بهینه شیشه در این افزایش سرعت هوا، به میزان 083/0 درجه سلسیوس افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Air Velocity and Solar Radiation Intensity on Performance of the Trombe Wall Heating System