سنتز و بررسی زیست‌حسگر پایة کاغذی نانوکامپوزیت گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین برای تعیین کلسترول در خون انسان

نویسندگان

چکیده

نانوکامپوزیت تشکیل‌یافته از گرافن، پلی‌وینیل‌پیرولیدون و پلی‌آنیلین برای اصلاح زیست‌حسگرهای با پایة کاغذی به‌کار گرفته شده است. نانو ساختارهای شبه قطره‌ای الکترودهای اصلاح‌شدة گرافن/ پلی‌وینیل پیرولیدون/ پلی‌آنیلین با اندازه متوسط 20/1 ±160 نانومتر فراهم شدند. حضور پلی‌وینیل‌پیرولیدون(در حدود 2میلی‌گرم بر میلی‌لیتر) در نانوکامپوزیت ها بهبود چشمگیری در قابلیت پخش شدن گرافن و افزایش رسانایی الکتروشیمیایی الکترودها پدید می‌آورند که به تسهیل گزینش‌پذیری زیست‌حسگر می‌انجامد. ولتانگاری چرخه‌ای (فرو یا فری سیانید) استاندارد بر الکترود اصلاح شده گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی آنیلین به دست آمد. الکترود اصلاح‌شده غالباً فعالیت الکتروکاتالیتیکی بسیار مناسبی را نسبت به اکسایش هیدروژن‌پراکسید بروز می‌دهد. همچنین، کلسترول اکسیداز جهت تعیین کلسترول به الکترود اصلاح شدة گرافن/ پلی‌وینیل‌پیرولیدون/ پلی‌آنیلین متصل می‌شود. تحت شرایط بهینه، فعالیت الکترود در گستره 50 میکرومولار تا 10 میلی مولار از غلظت کلسترول به صورت خطی است و محدودیت آشکارسازی کلسترول در حد 1 میکرومولار به‌دست آمده است. این نانوکامپوزیت برای تعیین کلسترول در سیال زیستی مانند سرم انسانی به‌کار برده شد.

کلیدواژه‌ها